วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รหัสวิชา 3204-2403 วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบสื่อประสม
2. มีความสามารถเขียนลำดับภาพในการทำงาน (Story Board) เพื่อสร้างสื่อประสม
3. สามารถสร้างซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปผลิตสื่อประสม
4. เห็นคุณค่าของระบบสื่อประสมในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการของระบบสื่อประสม
2. สามารถสร้างซอฟต์แวร์สื่อประสมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของระบบสื่อประสม บทบาทของระบบสื่อประสมต่องานธุรกิจ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์สื่อประสม ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างซอฟต์แวร์สื่อประสม

งาน
1. รายงาน
a. หลักการทำงานของระบบสื่อประสม
b. เขียนลำดับภาพในการทำงาน (Story Board)
2. story board
3. ชิ้นงาน
a. power point 2007
b. flash